همه چیز در خصوص ژلاتین و خواص آن

پودر ژلاتین خالص یک ماده بدون مزه و طعم خاصی است که از آن می توان برای مراقبت از پوست استفاده کرد. برخی از انواع کاندوم کلاسیک دارای میزان بیشتری ژل روان کننده برای داشتن یک رابطه جنسی روان تر هستند. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد ژلاتین بر اساس وزن تر 80/ 4 درصد، pH قبل از خشک کردن 7/3، میزان پروتئین کل 95/83 درصد، خاکستر کل 89/0 درصد، رطوبت 66/9 درصد، چربی صفر درصد، ویسکوزیته 216 سانتیپواز و قدرت ژل 487 گرم بود. عسل آویشن، ژل رویال و مخلوط آن دو به همراه نمونه سفالکسین به عنوان کنترل مثبت، علیه سویه استاندارد هلیکوباکترپیلوری، اثرات ممانعت کنندگی از رشد را به ترتیب در غلظت­های 25/31، 5/62، 25/31 و 0625/0 نشان دادند. همچنین ژل رویال اثرات تحریکی بر ارگان های مختلف بدن دارد و می تواند عملکرد آنها را بهبود ببخشد. یافتهها ژل رویال تنشاکسیداتیو و سطوح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و همچنین آسیبهای بافت کبدی را در گروههای تحت تیمار با نیکوتین بهبود بخشید. ژل رویال را با نام های دیگری نیز می شناسیم. در عمل های جراحی ای که انجام می شود حداقل یک ماه زمان نیاز دارد تا شاهد تاثیر آن باشید اما در استفاده از ژل های تنگ کننده شما می توانید انتظار داشته باشید که بلافاصله بعد از استفاده تغییرات را احساس کنید.

ژلاتین ممکن است به دلایل مختلف برای سلامتی مفید باشد، اما به طور کلی، تأیید این فواید به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. درمان این بیماری آسان نبوده و نیاز به تجویز دوز بالایی از ترکیب چند آنتی بیوتیک دارد لذا یافتن درمان جایگزین، مانند یک محصول ضد میکروبی جدید از منابع طبیعی از جمله محصولات زنبور عسل مثل عسل و ژل رویال ضروری به نظر میرسد. در نمودار کروماتوگرام اسانس آویشن مشخص گردید پیک اول ترکیب اندوبورنئول (3/14درصد)، پیک دوم ترکیب آلفا ترپنئول (9/22 درصد)، پیک سوم ترکیب کارواکرول (5/45 درصد) نشان داده شد (شکل 3) در این تحقیق نشان داده شد که این ترکیبات مؤثرترین ترکیبات برای کنترل بیماری کپک سبز مرکبات نیز میباشند. در بافت کبد غلظت پروتئین BAX در گروه دریافت کننده ی دوز ۱۵۰ نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشته است.اما میزان آن در گروه دریافت کننده ی دوز ۳۰۰ نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است.پروتئین Bcl2 در گروه دریافت کننده ی دوز ۱۵۰ نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان می دهد و در گروه دریافت کننده ی دوز ۳۰۰ نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری یافته است.نسبت BAX/Bcl-2 در بافت کبد در دوز ۱۵۰ به طور معناداری افزایش و در دوز ۳۰۰ به طور معناداری کاهش یافته است.بنابراین دوز ۱۵۰ بر روی بافت کبد اثرات آپوپتوتیک را افزایش داده اما دوز ۳۰۰ میزان آپوپتوز سلول های کبدی را به طور چشمگیری کاهش داده است.

نتیجه گیری: دوز mg/kg ۳۰۰ ژل رویال دارای اثرات محافظتی و آنتی آپوپتوتیک بر روی سلول های کبد،کلیه و لنفوسیت های خون محیطی موش صحرایی نر دارد. بنابراین به طور کل میزان آپوپتوز لنفوسیت های خون محیطی کاهش یافته است.در بافت مغز میزان پروتئين BAX وBcl-2 در هر دو گروه دریافت کننده ژل رویال نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است که این افزایش معنادار نبوده است.نسبت BAX/Bcl-2 در هر دوگروه افزایش یافته که این افزایش در گروه دریافت کننده دوز ۳۰۰ بیشتر بوده است. در بافت کلیه غلظت هر دو پروتئین در گروه دریافت کننده ی دوز ۱۵۰ نسبت به گروه کنترل افزایش و در گروه دریافت کننده ی دوز ۳۰۰ به طور معناداری کاهش یافته است.نسبت BAX/Bcl-2 در سلول های بافت کلیه در گروه دریافت کننده ی دوز ۱۵۰ نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است و در گروه دریافت کننده ی دوز ۳۰۰ نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش داشته است. در این بررسی به گروه های تجربی در ابتدا تا پایان مطالعه به طور روزانه ژل رویال در غلظت های 150 و 300 mg/kg از طریق دهانی (گاواژ) به مدت 30 روز خورانده شد. در این مطالعه خاصیت ضد هلیکو باکترپیلوری عسل آویشن و ژل رویال برداشت شده از کندوهای مستقر در منطقه دماوند و نیز ترکیب آنها به روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد علیه سویه استاندارد ATCC 43504 مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بررسی اثر هم افزایی عسل و ژل رویال مشاهده نشد. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین تأثیر ژل رویال بر مؤلفههای اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخصه­های استرس اکسیداتیو در موش سوری صورت گرفت. تفاوت ژل بهداشتی بانوان و دوشیزگان با ژل شستشوی بانوان یائسه در چیست؟ استنتاج: نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که احتمالاً ژل رویال با خواص آنتی اکسیدانی خود، پانکراس موشهای صحرایی را در برابر اثرات توکسیک بلئومایسین محافظت میکند. اما باید توجه داشت برای اینکه متوجه شوید که پوست شما به این نوع ژل حساسیتی ندارد حتما قبل از تماس با الت تناسلی مقداری از آن را بر روی دست خود امتحان کنید. اما ایمن حسگرهای SPR صرفاً موفقیت تجاری، یعنی به عنوان سیستم BLAcore را به دست آورده اند. در پزشکی مدرن نیز توجه زیادی به استفاده از روش های درمانی با مواد طبیعی و بیولوژیکی شده است، عسل و نیز سایر محصولات زنبور عسل نظیر ژل رویال به عنوان محرک سیستم ایمنی نیز استفاده می شود. اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و رونداسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی. مواد و روشها: چهل سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (gr20 ±200) بهطور تصادفی به 4 گروه (10n: ) شامل1- شاهد سالم،2 – شاهد مثبت، 3- شاهد مسموم، 4- تیمار با ژل رویال، توزیع گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید