مقایسه اب سخت و اب سنگین

مرمریت در فضای خارجی باید سطحی غیر لغزنده و صیقلی داشته باشد. در حقیقت ماربل یك سنگ دگرگونی است ، در حالی كه آن سنگی كه در ایران در تجارت به عنوان مرمر شناخته می شود معادل واژه اونیكس ماربل بوده و عبارت است از یك سنگ لایه لایه نیمه شفاف ریز بلور از كلسیت از طرف دیگر ، سنگهای دگرگونی كه در ایران به عنوان مرمریت ، چینی و كریستال شناخته میشوند انواعی از ماربل هستند كه توضیح بیشتر آنها را در مرجع ۲۰ میتوان یافت . پایین آمدن سن اعتیاد و بالارفتن آمار طلاق در بین جوانانهایی که خیلی زود تشکیل زندگی داده و متارکه میکنند از دیگر معضلات موجود در این آبادی است که به عنوان یک آسیب بزرگ اجتماعی نیاز جدی به بررسی و کالبدشکافی از سوی مسئولان ذیربط دارد.

در تشکیل این اردو هشتاد کندک پیاده( هرکندک 700 نفر)، چهل کندک سواری( هرکندک 400 نفر)، یکصد بطریهُ توپچی( هر بطریــــه دارای شش ضرب توپ و یکصد نفر پرسونل)، گارد شاهی( چـــهار کـــــند ک یکهزار نفری پیاده و سه کندک هشتصد نفری سواری) وجود داشــــــت. این جاسوس ها اکثرا ً بخاطر نفع شخصی و یا دشمنی با کســـی راپور های بی بنیاد و دور از حقیقت را برای امیر ار سال نموده و بــــــــاعث بربادی و نابودی مردم بی گناه میگردیدند.

عواید و مصارف دولتــی از طرف امیر شخصا ً کنترول و بررسی میشد. به همین خاطر در بخش اعظم امور کشور شخصا ً تصمیم میگرفت . ـ ادراهُ پوست خانه ـ امور ارسال و مرسول نامه ها، پـــارســــل های کوچک، اعلانات وغیره مربوط این اداره بود. موصوف چند ادارهُ تجــــارتی را تشکیل کرد که پوست قره قل، بادام، پسته، چوب و سنگ های مـــــــعدنی از طریق آنها بخارج صادر میگردید .

همچنین فیلم های آموزشی در رابطه با سنگ کیسه صفرا می توانید در بخش فیلم های جراحی چاقی مشاهده کنید. به نقل از دکتر سهراب خوشبین: روش زیر را بارها به بیماران خود پیشنهاد کردهام و به آسانی سنگ کیسه صفرا خارج شده و از شر عمل جراحی خلاص شدهاند حتی بسیاری از بیماران یک هفته قبل از نوبت عمل جراحی به من مراجعه کردهاند که با این روش سلامتی خود را بازیافتهاند. این تکگویی درونی شخصیتها در ذهن خود و البته در نهایت شکلگیری همهی ماجرا در ذهن احمدآقا با ساختار عنوان کتاب، سنگ صبور، به صورت رابطهای مستقیم عمل میکند.

ـ محاکمات عدلیه ـ این ادراه امور قـــــضایی را سرپرستی نموده و مطابق قانون« اساس القضات» عمل میکرد. ادارت دولتی در سراسر کــــشور مطابق به همین دساتیر فعالیت میکردند. امیر عبدالرحمن خان درکنار ادارات و مؤسسات متعدد، یک ادراهُ دیگری را نیز بوجود آورد که عبارت از ادارهُ استخبارات بوده و تحت نظارت مستقیم امیر فعالیت میکرد. ـ ادارهُ طبی ـ امورمربوط به تداوی مریضان، سازماندهی و تدویر شفاخانه ها و دواخانه ها، امور وقایه بمقابل امراض و سایر فعالیت های وابسته به این ساحه از وظایف این اداره شمرده میشد.

برای اکمال به موقع قطعات و جزوتام های اردو ذخایر اسلحه، مهمات، تجهیزات، خوراکه باب، کمــــند های متعدد حیوانات بارکش واسپ های سواری بوجود آورده شده بود. ـ ادارهُ آزوقه ـ تدارک وسرپرستی وسایل حمل و نقل و ترانسپورت ( فیل، اسپ، قاطر، یابو، خر وغیره حیوانات بارکش) مر بوط بـــــه این اداره میگردید. ـ ادارهُ معادن ـ کشف و استخراج معادن کشور به این اداره مربوط میگردید.طبق شواهد کتاب«تاج التواریخ» معدن یاقوت، معدن لاجورد، معدن طلا، معدن نقره، معدن سرب، معدن آهن، معدن مس، معدن ذغال سنگ، معدن ابرک، معدن نمک و معادن سنگ تعمیراتی فعـــــال بوده و استخراج میگردید.(صفحه346 کتاب تاج التواریخ).

نوترونهای کند میتوانند با اورانیوم واکنش بدهند.از آب سبک یا آب معمولی هم میتوان به عنوان کند کننده استفاده کرد، اما از آنجایی که آب سبک نوترونهای حرارتی را هم جذب میکنند، رآکتورهای آب سبک باید اورانیوم غنی شده اورانیوم با خلوص زیاد استفاده کنند، اما رآکتور آب سنگین میتواند از اورانیوم معمولی یا غنی نشده هم استفاده کند، به همین دلیل تولید آب سنگین به بحثهای مربوط به جلوگیری از توسعه سلاحهای هستهای مربوط است. البته بايد اين را در نظر گرفت كه ابتدا يشم به دليل سختي بالا به عنوان سلاح و ابزار چكش كاري مورد استفاده قرار مي گرفت.

برعلاوهُ این تشکیلات یک نیروی دیگر که تعداد آن به 60000 نــــــفر میرسید وجود داشت که نصف آن بنام «خاصه دار» در ادارات کــشور وسر حدات وظایف پولیس و ژاندارم را اجرا میکرد و نصف دیـــگر آن بنام « خوانین سوران» در مناطق مختلف کشور تحت امر خانهای دست نشاندهُ دولت قرار داشته و در صورت ضرورت به خدمات مـــــــلکی و نظامی دولت سوق می شدند. در سال 1886 اولین فابریکهُ حربی که به نیروی بخار بکارمی افـتــــید خریداری گردیده وا ز اروپا به افغانستان وارد گردید.

امیرعبدالرحمن خان افغانستان راملکیت شخصی و کارمنــــدان دولت را نوکران خویش میپنداشت. امیر عبدالرحمن خان در طول حکمروایی خود یک دولت مقــــــتدر مرکزی را تأســیس نــموده و مـــلوک الطوایفی را، کـــــه جزجدا ناپذ یر سلطنت های قبلی افغانستان محسوب میگردید، از بــــــین برد. امیر عبدالرحمن خان بعد از رسیدن به قدرت دو هدف عمده را در برابر خود قرارداد. از این پماد برای کودکان کمتر از 6 سال استفاده نکنید. استفاده از طلا به همراه این نگین به عنوان بهترین ترکیب شناخته میشود، چراکه هر دو نمونه یکدیگر را از نظر ارزش زیباشناختی و اهمیت، پشتیبانی میکنند. این اداره چنان وحشتی را در سراسرکشورایجاد کرده بود که حتی مردم در داخل محیط فامیل خود هم نمیتوانستند بی پرده و آزاد صحبت نمایند.

امروز عساکر من به وضع نــــــظامی حالیهُ اروپاصحیحا ً مرتب میباشد».در صفحه 338 کتاب مذکور چــنین میخوانیم:« اداره تمام دخل مملکت من در خزانه وارد میشود و تمـــــــام مخارج هم از آنجا پرداخت میشود». خوانندگان گرامی برای کسب معلومات مفصل به صفحه338الــــــی 352 کتاب «تاج التواریخ» مراجعه فرمایند. موصوف برای دست یابی به این دوهدف تلاش بسیار نموده و برای تطبیق آن تا سرحد استبداد به پیشرفت. او شـــــخص متهم به دزدی را از طریق دار زدن اعدام میکرد ویا خود، یک پای متهم را بریک اسپ و پای دیگر آن را براسپ دیگربسته کرده واسپها به دواستقامت مختلف رانده میشدند تا متهم بحالت زنده پاره پاره گردد.

این فابریکه تحـت نام « ماشین خانه» درکابل بکار انداخته شد.علاوه بران یکتعداد فابریکه های دیگر نیز احداث گردید که از بعضی از آنها ذیلا ً نام برده میشود: تفنگ سازی، مرمی ســـازی، الکــهول ســازی، ضــراب خـــانه، دباغی ( فابریکهُ چرم سازی)،بوت دوزی،صابون سازی وشمع ریزی، خیاطی، باروت سازی،قالین بافی ، حلبی سازی، چاپ خانهُ لیتوگرافی و غیره. ادارهُ نـــــظامی بر همهُ دوایر دولتی برتری داشت و تقریبا ً ثلث بودیجهُ دولتی برای مقاصد نظامی تخصیص داده شده بود.اکثریت قاطع فابریکه ها ومانوفاکتورهای تولیدی درترکیب ادارهُ نظامی وتحت مراقبت مــــستقیم امـــیرفـــــــعالیت میکردند.

دیدگاهتان را بنویسید