متخصص گوش و حلق و بینی

ژلاتین به دو شکل پودر و ورقهای وجود دارد. درباره تاریخچه اسلایم دو باور وجود داره: اول اینکه اسلایم اولین بار در فوریه سال 1976(حدود 44 سال پیش!) در شرکت متل توسط صمغ گوار ساخته و وارد بازار شد. همان­گونه که مشاهده می­شود با افزودن زئولیت به مخلوط، در عیار سیمان­های مختلف و در هر دو نسبت آب به سیمان، درصد جذب آب کاهش می­یابد. با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی بدون زئولیت، مشاهده می­شود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 kg/m3 ضریب جذب آب موئینه کاهش می­یابد و از عیار 350 به 400 kg/m3 افزایش می­یابد، به نظر عیار سیمان 350 kg/m3 برای نمونه­های بتنی بدون زئولیت از نظر جذب آب موئینه نیز بهینه است. همچنین با افزایش نسبت آب به سیمان از 0.4 به 0.5 کاهش قابل توجهی در مقاومت فشاری نمونه­ها ایجاد شده است.برای بررسی تاثیر عیار سیمان بر روی مقاومت فشاری نمونه­ها، با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی بدون زئولیت، مشاهده می­شود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 kg/m3مقدار مقاومت فشاری افزایش می­یابد و از عیار 350 به 400 kg/m3 مقاومت فشاری کاهش می­یابد، در این نمونه­ها عیار سیمان 350 kg/m3برای نمونه­های بتنی بدون زئولیت از لحاظ مقاومت فشاری بهینه بوده است.

اما با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی دارای زئولیت، مشاهده می­شود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 و از 350 به 400 kg/m3 ضریب جذب آب موئینه کاهش می­یابد، در نتیجه با افزودن زئولیت امکان دست­یابی به کاهش نفوذپذیری در نسبت بالاتری از عیار سیمان نظیر نتایج جذب آب حجمی اولیه و نهایی فراهم می­شود. همچنین برای بررسی تأثیر هم­زمان استفاده از زئولیت و تغییر عیار سیمان، با مقایسه نتایج نمونه­های بتنی دارای زئولیت، مشاهده میشود که با افزایش عیار سیمان از 300 به 350 و از 350 به 400 kg/m3 مقدار مقاومت فشاری همچنان افزایش می­یابد، در نتیجه با افزودن زئولیت امکان دست­یابی به افزایش مقاومت فشاری در نسبت بالاتری از عیار سیمان فراهم می­شود. برای بررسی تأثیر جای­گزینی زئولیت به جای بخشی از سیمان، با مقایسه نتایج بدست آمده از نمونه­­های مورد آزمایش، مشاهده می­شود که با افزودن زئولیت به مخلوط، افزایش قابل توجهی در مقاومت فشاری نمونه­ها ایجاد شده است. در این پژوهش به بررسی تأثیر زئولیت به عنوان ماده افزودنی معدنی (پوزولان طبیعی) به صورت پودری به عنوان بخشی از سیمان مصرفی و نیز تاثیر تغییرات عیار سیمان هم به طور جداگانه و هم به طور همزمان با زئولیت، بر روی مشخصه مقاومت ونفوذپذیری بتن­های معمولی پرداخته شده است.

علاوه بر اسیدآمینه­ های آزاد موجود در ژله رویال، گرده و گرده هیدرولیز شده زنبورعسل اسیدآمینه­ های آزاد دیگری نیز در کروماتوگرام­ ها وجود داشتند که نمی ­توان با اسید آمینه­ های استاندارد شناسایی کرد و به­ عنوان اسیدآمینه­ های آزاد ناشناخته درنظر گرفته شدند. دلیل کاهش عمق نفوذ یون کلر اصلاح ریز ساختار بتن و در نتیجه کاهش نفوذ پذیری بتن بر اثر واکنش زئولیت با هیدروکسید کلسیم در حضور رطوبت آزاد داخل شبکه منافذ بتن می باشد. پس از آن 5 وجه از 6 وجه نمونه پوشش داده شده تا نفوذ یون کلراید از یک وجه شبیه­سازی شود. در صورتی که از کاندوم لاتکس استفاده کنید، مشکلی با این نوع لوریکانت نخواهید داشت. PH بالا خشکی ناحیه و عدم تعادل باکتری ها را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه آنها نیاز بیشتری به استفاده از ژل لوبریکانت خواهند داشت. نتیجه ایکه بصورت غیر مستقیم از نتایج آزمایش­های مقاومت فشاری و نفوذ پذیری نمونه ها قابل پیش بینی بود. ب- استفاده از زئولیت موجب بهبود خواص نفوذپذیری بتن شده بگونه ایکه نفوذ آب و نفوذ یون کلر در بتن با توجه به آزمایش­های جذب آب حجمی و موئینه و تعیین پروفیل یون کلر، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

در حالی که به هنگام افزودن زئولیت در بتن، عیار سیمانی 400 kg/m3 بیشترین مقاومت فشاری و کمترین نفوذپذیری را نسبت به عیارهای سیمانی 300 و 350 kg/m3 می­دهد. پ- در بتن­های معمولی بدون افزودن زئولیت، عیار سیمانی 350 kg/m3 بیشترین مقاومت فشاری و کمترین نفوذپذیری را نسبت به عیارهای سیمانی 300 و 400 kg/m3 می­دهد. با مقایسه نتایج پراش پرتو ایکس نمونه­هایبا و بدون زئولیت، مشاهده می­شود که وجود زئولیت موجب ایجاد واکنش (واکنش پوزولانی) این ماده با هیدروکسید کلسیم موجود در بتن می­شود و با مصرف هیدروکسید کلسیم مقدار این ماده را در بتن کاهش داده (با توجه به کاهش شدت در نمودار) و در عوض مقدار سیلیکات کلسیم هیدراته (ژل C-S-H) را افزایش می­دهد. شکل 13: طیف پراش پرتو ایکس نمونه­های B300-0 و B300-15. شکل 11: طیف پراش پرتو ایکس نمونه­های A300-0 و A300-15. پدیده پراش پرتو ایکس XRD برای مطالعه ریز ساختار نمونه های ساخته شده در این پژوهش استفاده شده است. شکل 14: طیف پراش پرتو ایکس نمونه­های B400-0 و B400-15.

دیدگاهتان را بنویسید